Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Produkcja kruszyw

Kruszywa są podstawowym materiałem wykorzystywanym przy budowie infrastruktury. Stosowane są zarówno w warstwach podbudowy, jak i nawierzchni jezdni.

Zdjęcie _Kruszywa _strona _glowna

 

Kruszywa są najczęściej wykorzystywanym surowcem naturalnym po wodzie
i powietrzu. Wydobywane są w kopalniach i żwirowniach, powstają w wyniku kruszenia skał wapiennych i wulkanicznych, pozyskiwane są z morza, wytwarzane są również w procesie recyklingu.

 

Eurovia posiada na świecie 300 kopalń i produkuje 90 mln ton kruszyw rocznie.

JAKOŚĆ

Piaski, żwiry, grysy oraz inne produkty oferowane przez EUROVIA KRUSZYWA S.A. mogą być stosowane w wielu obiektach budowlanych, w tym na budowach tak ważnych i strategicznych jak autostrady, lotniska oraz towarzyszące im obiekty inżynieryjne (np. wiadukty, mosty), gdzie znaczącą rolę odgrywa wysoka jakość kruszyw i oczekiwane parametry wykonywanych obiektów....

Czytaj dalej

W maju 2005 roku spółki Eurovii otrzymały Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji i prawo do oznakowania naszych wyrobów oznaczeniem CE w systemie 2+.

 

Badania typu naszych kruszyw przeprowadziło Laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Pojedyncze badania wykonywały również:

  • Laboratorium Centralne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie
  • Laboratorium Centralne Budimex-Dromex w Pruszkowie
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  • Laboratorium drogowe GDDKiA w Poznaniu
  • Laboratorium Asphalta GmbH Berlin

Nasze kruszywa spełniają m.in. wymagania poniższych norm:

  • PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
  • PN-EN 13450 - Kruszywa na podsypkę kolejową
  • PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu
  • PN-EN 13139 - Kruszywa do zaprawy
  • PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

ŚRODOWISKO

Ochrona środowiska naturalnego jest dla nas szczególnie ważną kwestią. Prowadząc eksploatację terenów górniczych staramy się w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne i zapobiegać jego zanieczyszczeniom.

Strategicznym celem organizacji jest zminimalizowanie wpływu na środowisko oraz skuteczne osiąganie celów znacznie wykraczających poza wymagania przepisów prawnych....

Czytaj dalej

Nasza działalność nie ogranicza się jedynie do ochrony środowiska - ze względu na możliwości wynikające ze specyfiki działalności podejmujemy również działania wspierające rozwój bioróżnorodności (np. tworzenie zbiorników wodnych, siedlisk ptaków).

Przykładowe działania zmniejszające wpływ zakładów Eurovia Kruszywa na środowisko:

Zapylenie

W celu zmniejszenia emisji pyłów z urządzeń wydobywczych i wspomagających wydobycie dbamy o ich właściwy stan techniczny oraz poddajemy je sukcesywnym modernizacjom i wymianom zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
Aby zmniejszyć emisję pyłów z dróg dojazdowych okresowo zraszamy drogi wodą, przy czym pobór wody odbywa się zgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniach wodnoprawnych. Ilości pobranej wody są monitorowane i ewidencjonowane w celu naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Odpady

Gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z ustaleniami wydanych decyzji zezwalających na wytwarzanie odpadów.
W celu ograniczenia wpływu odpadów na środowisko segregujemy je i przekazujemy do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwienia. Część odpadów (np. nadkład lub odpady górnicze) są zagospodarowane we własnym zakresie, np. do prac ziemnych w trakcie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

Rekultywacja

Po zakończeniu eksploatacji czynimy starania, aby grunty zostały poddane odpowiednim procesom rekultywacji i mogły być po wyeksploatowaniu nadal wykorzystywane jako miejsca odpoczynku i rekreacji (np. sztuczne zbiorniki wodne) czy kontaktu z przyrodą (np. tereny zalesione przekazywane nieodpłatnie Lasom Państwowym).

BEZPIECZEŃSTWO

 

W Eurovii najważniejsi są ludzie, dlatego zdrowie
i bezpieczeństwo pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, aby unikać
w naszej działalności sytuacji niebezpiecznych
i zapobiegać wypadkom przy pracy. Wszystkie zakłady Eurovii zobowiązane są do ścisłego przestrzegania zasad BHP, przeprowadzania niezbędnych szkoleń
i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, podwykonawcom, klientom oraz innym osobom przebywającym na ich terenie.