Recykling na zimno z emulsją i cementem
Fundusze
W lipcu 2018r. Eurovia Polska S.A. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu badawczego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”. Rozwijaną przez Eurovia tematyką jest „Opracowanie innowacyjnej technologii mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE+) o zwiększonym module sztywności z wykorzystaniem materiałów z recyklingu do warstwy podbudowy o podatnym charakterze pracy w konstrukcji drogowej.”

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 223 842,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 164 983,80 PLN

 

Celem projektu jest opracowanie systemu projektowania mieszanek MCE, który gwarantowałby minimalizację ryzyka spękań takiej warstwy po kilkuletniej eksploatacji. Wprowadzenie na rynek nowej mieszanki MCE+ pozwoli nam zapewnić oczekiwaną jakość budowanych dróg przy mniejszych kosztach budowy, większym wykorzystaniu materiałów z recyklingu oraz ograniczonym do minimum wpływie procesu budowlanego na środowisko naturalne.

 

Projekt będzie realizowany przez Dział Technologiczny Eurovia Polska, oraz Grupę Robót Specjalnych i Oddział Wrocław w zakresie wykonania odcinka próbnego. Produkcja mieszanki MCE+ do wykonania odcinka próbnego będzie realizowana we współpracy z Działem Industry, mobilna wytwórnia KMA będzie zlokalizowana na terenie Wytwórni w Jordanowie Śląskim. Odcinek próbny po zakończeniu badań laboratoryjnych będzie zrealizowany na terenie woj. dolnośląskiego.

 

Zakończenie realizacji Projektu przewidziano na 30.06.2020 r.