ŚRODOWISKO
Środowisko  

Prowadząc eksploatację terenów górniczych staramy się w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne, dlatego cele biznesowe zawsze wiążemy z działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Jednym z głównych elementów tych działań jest rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. Po zakończeniu wydobycia grunty zostają poddawane odpowiednim procesom rekultywacyjnym, aby mogły służyć jako miejsca rekreacji i wypoczynku. Dbamy także o zachowanie bioróżnorodności na tych terenach. Przykładem takiej działalności są zbiorniki wodne powstałe na dawnych wyrobiskach, siedliska pożądanych gatunków ptaków czy  zalesianie terenów przekazywanych później nieodpłatnie Lasom Państwowym.

Jako organizacja odpowiedzialna społecznie wiemy, że tylko od nas zależy to, co przekażemy przyszłym pokoleniom. 

eurovia-test