Proces rekrutacji

Krok 1. Aplikuj!

Prześlij swoje CV rejestrując się w naszym systemie. Jeśli na ten moment nie poszukujemy kandydatów na stanowisko, które odpowiada Twoim kwalifikacjom i oczekiwaniom – złóż spontaniczną aplikację wysyłając wiadomość na adres: rekrutacja@eurovia.pl.

Krok 2.  Rozmowa rekrutacyjna

Po przeanalizowaniu nadesłanych CV, do dalszych rozmów zapraszamy wybranych Kandydatów. Zazwyczaj pierwszą rozmowę (telefoniczną bądź bezpośrednią) przeprowadza dział HR. W zależności od stanowiska i lokalizacji, do której poszukujemy pracownika, w procesie rekrutacyjnym mogą pojawić się testy kompetencyjne. Wybranych Kandydatów zapraszamy na spotkanie z przyszłym przełożonym.

Krok 3. Informacja zwrotna

Kandydatów, z którymi kontaktowaliśmy się w trakcie procesu rekrutacyjnego, informujemy o jego wyniku.

 

Administratorem danych osobowych są spółki Eurovia w Polsce tj. Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich  przy ulicy Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce, Eurovia Kruszywa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich  przy ulicy Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce, ETF Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich  przy ulicy Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce, Kopalnie Surowców Mineralnych „Kosmin” Sp. z o.o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich  przy ulicy Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce oraz Eurovia Bazalty S.A  z siedzibą przy ul. Stawowej 18, 59-800 Lubań (dalej: „administrator”).


Dane kontaktowe: administratora: ado@eurovia.pl Inspektora Ochrony Danych: iod@eurovia.pl


Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22 2 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22 1 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
1.      w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22 2 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
2.      w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22 2 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).


Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć samodzielnie poprzez zalogowanie się do naszego systemu rekrutacyjnego i usunięcie swoich danych, bądź poprzez przesłanie stosownej prośby do inspektora danych osobowych.


Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie pozostałych zgód jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).  


W oparciu o dane osobowe kandydatów, spółki Eurovia w Polsce (wymienione powyżej):  nie będą podejmowały zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jaki może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora. Dane osobowe zbierane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje będziemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody.


Jeśli kandydat zostanie przyjęty do pracy, zebrane w sposób papierowy i elektroniczny podczas rekrutacji dane zostaną przeniesione do dokumentacji kadrowej nowego pracownika i przechowywane przez cały okres zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Pani/Pana dane możemy ujawnić Spółkom z grupy VINCI, zapewniając bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż ilość podmiotów w grupie VINCI jest bardzo liczna oraz fakt, że z uwagi na rozwój podmioty często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy. Zawsze można zapytać o aktualny wykaz Spółek z grupy VINCI, które mogą mieć dostęp do Pani/Pana danych osobowych. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).


Dostęp do danych kandydata mają wyłącznie osoby upoważnione przez spółki Eurovia w Polsce (wymienione powyżej): pracownicy kadr odpowiedzialni za proces rekrutacji, kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych  i członkowie zespołu rekrutującego na dane stanowisko oraz administratorzy  systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są dane kandydatów


Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.


Podanie tych danych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.