Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest każda z poniżej wymienionych Spółek. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na podany poniżej adres siedziby danego administratora.
Wybierz spółkę, aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych:

1. Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ulicy Irysowej 1, 55-040 Kobierzyce,
NIP: 635-000-01-27;
2. Eurovia Kruszywa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ulicy Irysowej 1, 55-040 Kobierzyce,
NIP: 896-00-00-670;
3. Eurovia Bazalty S.A. z siedzibą w Lubaniu przy ulicy Stawowej 18, 59-800 Lubań,
adres do korespondencji: ul. Irysowa 1 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce;
NIP: 613-14-42-256;
4. Kopalnie Surowców Mineralnych ,,KOSMIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ulicy
Irysowej 1, 55-040 Kobierzyce,
NIP: 729-24-83-901;
5. ETF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ulicy Irysowej 1, 55-040 Kobierzyce,
NIP: 896-15-36-757

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@eurovia.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania:

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest stosowna informacja. Rozmowy mogą być rejestrowane w celu monitorowania jakości obsługi oraz weryfikacji pracy pracowników, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię Administratora. Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane: a) w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii, jeśli Administrator udostępnia taką usługę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy pracowników, jak również w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów, a także pracy pracowników oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp do lokali i na teren przez niego zarządzany. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.
W związku z prowadzonymi inwestycjami, jak również postępowaniami przetargowymi oraz ofertowaniem, dane osób, które zostały pozyskane w ramach otrzymanej dokumentacji projektowej będą przetwarzanie w celu realizacji procesu przetargowego, ofertowania lub umowy wykonawczej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. niezbędność przekazania danych w celu realizacji przetargu, ofertowania lub w związku z realizowaną umową.

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu (np. wyposażenia CCTV), podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Dane są też ujawniane podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z grupy VINCI, zapewniając bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż ilość podmiotów w grupie VINCI jest bardzo liczna oraz fakt, że z uwagi na rozwój podmioty często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy. Zawsze można zapytać o aktualny wykaz Spółek z grupy VINCI, które mogą mieć dostęp do Pani/Pana danych osobowych. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Odbiorcami danych osobowych w przypadku przetargów publicznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się wyłącznie na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju danej sprawy i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

W oparciu o dane osobowe kandydatów, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.


Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
•    w formie pisemnej na adres: ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce z dopiskiem RODO
•    drogą e-mailową na adres: iod@eurovia.pl

eurovia-test